SKYRIAI INFORMUOJA

Jonavos skyrius auga ir stiprėja

2011-11-05

Lapkričio 3 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) Jonavos skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir pavaduotoja Violeta Linkienė bei bičiuliai iš Kauno rajono skyriaus. Susirinkimui pirmininkavo Jonavos skyriaus pirmininkas Edmundas Gedvila.

Pirmiausia tylos minute buvo pagerbtas vasarą netikėtai ir staiga Anapilin iškeliavęs LSDS Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojas, vienas pirmųjų partijos įkūrėjų, aktyvus jos narys Bronius Klibavičius.

Kaip ir visada, susirinkimo pradžioje Lietuvos socialdemokratų sąjungos Jonavos skyriaus gretas papildė nauji nariai – du aukštąjį išsilavinimą turintys aktyvūs jauni jonaviečiai.

Tarp kitų darbotvarkės klausimų buvo ir Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus, iždininko bei tarybos rinkimai. Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojais išrinkti Česlovas Pupkevičius ir Danguolė Greičiuvienė. Dabar skyriaus pirmininkas turi keturis pavaduotojus. Be minėtų naujai išrinktų – pavaduotojais anksčiau yra išrinkti Antanas Augūnas ir pirmasis pavaduotojas Vytautas Stalioraitis. Šįkart bičiuliai Vytautą išrinko dar ir skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Iždininke patvirtinta Danutė Bulatovienė. LSDS Jonavos skyriaus tarybą sudaro septyni nariai: Edmundas Gedvila, Vytautas Stalioraitis, Danguolė Greičiuvienė, Antanas Augūnas, Česlovas Pupkevičius, Danutė Bulatovienė ir Dalė Petravičienė.

Lapkričio 26 d. vyks LSDS konferencija. Pagal kvotą išrinkti keturi delegatai, atstovauti Jonavos skyriui konferencijoje. Tai Eddmundas Gedvila, Danguolė Greičiuvienė, Česlovas Pupkevičius ir Petras Vasiljevas.

Kitąmet spalio mėnesį rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Kaip ir visos politinės partijos, taip ir LSDS rengiasi rinkimuose dalyvauti ir formuoja partijos kandidatų į Seimo narius sąrašą. LSDS Jonavos skyrius iškėlė dvi kandidatūras pretenduoti į LSDS rinkimų sąrašą – Vytautą Stalioraitį ir Antaną Augūną.

LSDS Jonavos skyriaus pirmininkas, Edmundas Gedvila partiečius supažindino ir išryškino jų su Vytautu Stalioraičiu, kaip rajono savivaldybės tarybos narių, poziciją rajono tarybos darbe, supažindino su sprendžiamais klausimais bei pozicija ir santykiu su rajono savivaldybės administracija bei jos direktoriumi.

LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pasidžiaugė Jonavos skyriaus aktyvumu bei pozicija. Pasak LSDS pirmininko, politikoje galioja tam tikri principai ir vertybės. LSDS ir skiriasi nuo kitų socialdemokratinėmis save įvardinančiomis politinėmis jėgomis tuo, kad ir laikosi socialdemokratinės ideologijos, principų ir vertybių. Priminė ir tai, kad politologai bei ekspertai 2008 m. rinkimų į Seimą bei 2011m. savivaldybių tarybų rinkimų LSDS programas buvo pripažinę vienomis nuosekliausių, atitinkančių tiek ideologiją, tiek ir uždavinius. Tokias programas parengė neparlamentinė partija, negaunanti jokių dotacijų iš biudžeto, dirbanti visuomeniniais pagrindais.

LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė be kita ko pabrėžė, kad vyrauja akivaizdi takoskyra tarp parlamentinių ir neparlamentinių partijų. Lietuvoje politinės partijos neturi vienodų sąlygų ir galimybių veikti. Neparlamentinėms partijoms prasimušti į viešumą beveik nėra jokių šansų, žiniasklaida tiesiog ignoruoja. Akivaizdūs parlamentinių ir neparlamentinių partijų skirtumai ir dėl jų finansavimo. Parlamentinės partijos dosniai dotuojamos iš valstybės biudžeto, t.y. kiekvieno mūsų, dosniai jas remia ir verslas, biudžeto pinigais išlaikomi patys parlamentarai ir jų padėjėjai. Tuo tarpu neparlamentinės partijos gyvena iš nario mokesčio ir labai kuklios verslo paramos, dirba visuomeniniais pagrindais. Tokias nevienodas sąlygas garantuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (PPPKFFK) įstatymas. „Kuo daugiau mandatų, tuo daugiau biudžeto pinigų, daugiau galimybių veikti. Susiformavo uždara politinė sistema, į kurią patekti beveik neįmanoma. Todėl ir nenuostabu, kad politikoje neatsiranda naujų veidų, o jeigu ir atsiranda, tai dažniausiai tokie, kurie susiję su verslo pasauliu ar jo pinigais. Prezidentės užmojis, kad nebūtų partijos finansuojamos verslo pinigais, teisingas žingsnis. Bet nežengus kito žingsnio – perskirstyti biudžeto pinigus visoms veikiančioms partijoms iš esmės sunaikina už parlamento ribų veikiančias partijas. Mes teikėme Prezidentūrai minėto įstatymo pataisas ir komentarus, bet į mūsų prašymą nebuvo įsiklausyta“, – apgailestavo LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė.

Aldonos Skaisgirytės – Gedvilienės nuotraukoje LSDS Jonavos skyriaus taryba su sąjungos pirmininku Arvydu Akstinavičiumi ir pavaduotoja Violeta Linkiene.

LSDS Jonavos skyriaus informacija

Egidijus Visockas, LSDS Prienų sk. pirmininkas
Dr. Vytautas Paulauskas, bendrijos pirmininkas
Dr. Antanas Bartusevičius, Prienų patriotas
2010-12-06

DIDŽIAUSI LIETUVOS CINIKAI

Šiuo savo kupinu nevilties šauksmu, mes: Genovaitė Barzdaitienė, Antanina Bendoravičienė, Rasa Dereškevičienė, Vytautas Girgždžius, Vytautas Klimas, Jūratė ir Liutauras Motūzai, Danė Olsevičienė, Juozas Šalčius, Nijolė Širvinikaitė, Birutė Tebėrienė, Petras Tebėra, Kazimiera Valatkienė, Marijona Žiurauskienė kreipiamės į Jus, kad 2010-11-19 d. UAB „Prienų energija“ direktorius p. Vaidas Povilėnas (toliau tekste – „Prienų energija“) bei AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Prienuose vadovaujantysis meistras Arūnas Bautronis (toliau tekste – „Lietuvos dujos“) pateikė ciniškus rašytinius ir žodinius atsakymus į mūsų prašymus, pateiktus vadovaujantis LR Konstitucija, Statybos įstatymu ir Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsniu bei kitais įstatymą įgyvendinančiais aktais leisti atsijungti nuo pastato centrinio šildymo ir karšto vandens sistemų. Dar kartą esame priversti atskleisti savo požiūrį.

Šiuo atveju p. Vaidas Povilėnas „Prienų energija“ tikrai žino, kad to paties namo 14 buto gyventoja p. Albina Minciuvienė be jokių skundų ir teismo procesų, pirmoji dar 2003 m. atsijungė nuo centrinio šildymo sistemos. Krenta į akis tik viena smulkmena – p. A. Minciuvienė yra SP AB „Prienų šilumos tinklų“ direktorė. Tą patį tyliai ir ramiai padarė AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Prienuose vadovaujantysis meistras p. Arūnas Bautronis. Kažin kodėl jiems ir dar kai kuriems – galima. Kitiems mirtingiesiems – ne. Kad pastarieji tą suprastų (arba ne) p. Vaidas Povilėnas pacitavo bent kelių redakcijų LR ministrų įsakymus „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ – (Toliau tekste – “Taisyklės). Tiesa, darydamas tai jis nuslėpė, jog Energetikos ministras p. A. Sekmokas savo 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. I-297 absoliučiai ignoravo Statybos įstatyme įtvirtintą naują Statybos techninį reglamentą STR. 1.01.08: 2002, galiojanti nuo 2010-10-01 d., nes jame nustatyta visiškai nenaudinga monopolininkams tvarka, suteikianti teisę vartotojams veikti pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnį: „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus“. Todėl ministro A. Sekmoko naujajame įsakyme vadovaujamasi netekusiu galios ir negaliojančiu STR. 1.05.07: 2002. Tenka pastebėti, kad tai subtiliai ir apgalvotai sukurtas teisinis nonsensas. Šiuo konkrečiu atveju „E-energijos“ UAB „Prienų energija“ dėl savo vadovų beatodairiško pelno siekimo neužtikrina Prienų vartotojams kokybiško centrinio šildymo tiekimo, todėl negali monopolizuoti šios paslaugos teikimo ir trukdyti atjungti šildymo ir karšto vandens įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo bei kliudyti įrengti autonominį dujinį šildymo įrengimą butuose, esančiuose Stadiono g. Nr. 8 , Vytauto g. 14-33, ar kitur Prienuose. Kaip žinia, Lietuvoje susiklostė situacija, kad centralizuoti šilumos tinklai, kurių teritorijai priklauso ir mūsų daugiabučiai namai, yra paversta jų monopolija. Tai aiškiai demonstruoja „Taisyklių“ VIII skyriaus straipsniai. Juose įtvirtintos nuostatos, kad šilumos tiekėjas, šiuo atveju “Prienų energija”, vartotojui turi išduoti “šilumos tiekėjo pažymą, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir teisėti interesai.” Šia “Taisyklių” nuostata šilumos tiekėjai piktnaudžiauja, šiurkščiai pažeisdami vartotojo teises. Dažniausiai vartotojas, pareiškęs prašymą atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos, gauna šablonišką “Prienų energijos” tokio turinio pažymą: “Pažymima, kad atjungus namo šilumos tiekimo sistemą nuo namo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, bus pažeidžiamos kitų namų ir kitų patalpų savininkų teisės ir teisėti interesai”. Iš tikrųjų, šiais savo veiksmais “Prienų energija”, trukdydama mums pasinaudoti teise gauti leidimą atsijungti nuo centralizuotų šilumos tinklų ir įsiregistruoti autonominį šildymą, daro mums žalą. Nei „Prienų energija“, nei „Lietuvos dujos“ jokiais įrodymais nepagrindė, kad toks keleto vartotojų (iš beveik pustrečio tūkstančio abonentų) atsijungimas nuo centrinio šildymo sistemos padarys žalą kitų butų gyventojams. Manytume, kad „Prienų energija“ nepagrįstai neduoda mums sutikimo atjungti jiems priklausančią centralizuoto šildymo sistemą, o „Lietuvos dujos“ atsisako derinti „Projektavimo sąlygas“. Tokie „Prienų energijos“ ir „Lietuvos dujų“ neteisėti veiksmai nepagrįstai varžo mūsų teisę pasinaudoti LR Vyriausybės 2001 m. gruodžio 3 d nutarimu Nr. 1439 patvirtintos LR šilumos įstatymo koncepcijos 6 punkte numatyta galimybe šilumos vartotojams laisvai pasirinkti aprūpinimo šilumos energija būdą. Savo ruožtu, mes įsipareigojame laikytis teisės aktuose nustatytos specialios atsijungimo procedūros ir nepažeisti suinteresuotų bendrovių interesų bei nepadaryti joms žalos. Šiuo atveju reikia pažymėti ir tai, kad Prienų savivaldybė, atsisakydama teikti viešąją paslaugą – šilumos tiekimą – prieniečiams, nusišalina nuo savivaldybės įstatymu deleguotos funkcijos ir sudaro prielaidas minėtas paslaugas teikiantiems monopolininkams diktuoti savo kainas bei pelnytis visų miesto gyventojų sąskaita. Tam vieną kartą reikia padėti tašką. Valstybės kontrolė yra konstatavusi, kad Šilumos ūkio nuomos sutartis daugiau kaip 30 atvejų prieštarauja galiojančioms Lietuvos įstatymų nuostatoms. Štai kodėl “Prienų energijos” ir “Lietuvos dujų” tyliu susitarimu išduodamos negatyvios trafaretinės ir prieštaraujančios Konstitucijai bei galiojantiems įstatymams pažymos akivaizdžiai prieštarauja LR Vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnyje užfiksuotai vartotojo teisei pirkti prekes ar paslaugas savo nuožiūra. Nepaisoma ES teisės normų ir šalies Konstitucijos, kurioje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad šalyje negali būti monopolijų.

Esant tokiai padėčiai, lieka apgailestauti, dėl akivaizdžios viešųjų ryšių ir pigaus populiarumo siekiančios Prienų mero p. A. Vaicekausko akcijos. Jeigu jis teigia, kad rūpinasi ir esąs nepatenkintas aukštomis šildymo kainomis, tai kodėl savivaldybė nenutraukia su “Prienų energija” tos ydingos koncesijos sutarties? Deja, Lietuvoje biurokratija disponuoja nevaržoma nuožiūros teise, todėl tiesiog nesuteikia atitinkamų leidimų minėtais klausimais arba tiesiog ciniškai vilkina jų išdavimą. Ką dar galima pasakyti apie Prienų merą, kuris nieko neatsako į miestelėnų išryškintas problemas? Pamenate straipsnį apie tartiufikuotą Lietuvą ir Prienų tartiufus? Nesulaukta jokios mero p. A. Vaicekausko reakcijos. O kaip nori vėl būti išrinktas ir tapti dar kartą meru, kad vėl iš jo girdėtume: „Nieko nežinau, nieko negaliu padaryti, ne nuo manęs priklauso…“. Beje, verta prisiminti vieną EEB bylą prieš Ispaniją, o būtent: Byloje pažymėtina Generalinio advokato L.A. Geelhoed išvada, pateikta 2004 m. balandžio 29 d. (1). Byla C-70/03 Europos Bendrijų komisija prieš Ispanijos Karalystę „Valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nevisiškas perkėlimas“. Pirmajame Komisijos kaltinime yra įtvirtinta tokia aiškinimo taisyklė ES valstybėms: „(…) Atsiradus abejonių dėl sąlygos reikšmės, interpretuojama vartotojo naudai“. Lietuvoje viską stengiamasi aiškinti vartotojo nenaudai. Geras pavyzdys – garsieji LR Šilumos ūkio įstatymo 10, 15, 29 straipsniai (Žin., 2003, Nr. 51-2254, aktuali redakcija nuo 2010.06.05) – leidžia monopolininkams pelnytis gyventojų sąskaita, atveria kelius tarpininkams, komplikuoja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą vartotojų iniciatyva. Tai vienareikšmiškai prieštarauja minėtai ES Tarybos direktyvai, LR Konstitucijai, vartotojų teises ginantiems įstatymams ir kitiems norminiams aktams. Vienok, LR Seimui tai visiškai nerūpi, nes jie puikiai šildomi šilumos tiekėjų lobistų. Neišvengiama ir privaloma tokias Šilumos ūkio įstatymo nuostatas keisti. Buvęs Prienų meras p. Antanas Gustaitis savivaldybės tarybos sprendimu 2005 m. liepos 21 d. Nr. T3-146 patvirtino Prienų miesto šilumos ūkio specialųjį planą. Pagal “Specialiojo plano” 18 straipsnį: “Specialaus plano sprendimai galioja ne ilgiau kaip 5 metus, daugiausiai po 5 metų specialus planas yra atnaujinamas, atsižvelgiant į per tą laikotarpį įvykusius pasikeitimus“. Juo, tarsi neįveikiamu skydu dangstydamiesi, “Prienų energija” ir “Lietuvos dujos” neduoda leidimų atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. LR Aplinkos apsaugos ministras p. Gediminas Kazlauskas 2010 m. rugsėjo 6 d. Nr. D1-736 paskelbė netekusiais galios ankstesnius įsąkymus: “Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 “Dėl statybos techninio reglamento str.1.05.07:2002 “Statinio projektavimo sąlygų sąvadas” ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Ministras imperatyviai nustatė, kad „šis įsakymas įsigalioja 2010 m. spalio 1 d”. Specialiojo plano sprendimai prarado savo teisinę galią. Naujas nepriimtas. Naujojo specialaus plano koncepcija dar tik pradėta svarstyti savivaldybėje. Tuo pačiu, nuo paskelbtosios dienos “Prienų energijai” ir “Lietuvos dujoms” nėra teisinio pagrindo ir jokių kliūčių duoti leidimus, derinti ir netrukdyti atsijungti nuo centralizuoto šildymo vartotojų iniciatyva. Prašytume laikyti šį mūsų prašymą pakartotiniu kreipimusi į “Prienų energiją” ir “Lietuvos dujas”, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-992 pakeistais ir papildytais 5 ir 8 straipsniais, kuriuose įtvirtintos nuostatos, kad „statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar ties vietinius (…)“; „inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda prisijungimo sąlygas per 15 dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos“. Tai kaip dabar, p. V. Povilėnai ir p. A. Bautroni? Jūs turite progą pradėti vykdyti LR įstatymus ir netrukdyti vartotojams savo iniciatyva atsijungti nuo tos odiozinės centralizuoto šildymo sistemos. Juolab, vadovaudamasis Jūsų 2009-12-21 d. raštu Nr. (k21R) S-42, kuriame Jūs vienareikšmiškai pažymėjote, kad: “techninės sąlygos tiekti reikiamo slėgio ir reikalingą gamtinių dujų kiekį, įrengiant dujinį šildymo katilą Stadiono 8-9, Prienuose, yra“. Toliau pateikta Jūsų sąlyga, kad: „Projektavimo sąlygos dujinio šildymo katilo įrengimui bus išduotos, kai Jūs turėsite leidimą atsijungti nuo centralizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos“, nuo 2010 m. spalio 1 d. neteko teisinio pagrindo, todėl yra nepagrįsta ir neteisėta, o taip pat jokiais būdais nėra susijusi su Jūsų kompetencija, vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsniu ir kitais įstatymą įgyvendinančiais aktais leisti atsijungti nuo pastato centrinio šildymo ir karšto vandens sistemų. Tarp kitko, pagrindinė AB „Lietuvos dujos“ veikla – gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams. Bendrovė perėmė ir tęsia nuo 1961 m. Lietuvos TSR vykdomą dujų verslą. Tai – ūkinė veikla ir ji neturi būti grindžiama neteisėtais slaptais karteliniais susitarimais su kitais verslo subjektais. Kitu atveju tokius verslo subjektus galima įvardinti kaip nusikaltėlių sindikatą. Beje, ne paslaptis, kad Lietuvoje nepaisoma ES teisės normų ir Respublikos Konstitucijos, kurioje įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog šalyje negali būti monopolijų. Tuo tarpu, šiuo metu valstybėje mes turime legalizuotą arba iš dalies legalią, arba ne – oligopoliją.

Pagaliau, LR Aplinkos ministro patvirtintame naujame „Statybos techniniame reglamente“ STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys, galiojančiame nuo 2010-10-01 d. vienareikšmiškai pabrėžta, kad: “Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams) taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas (5.1).” Jokios išimtys ar privilegijos nenustatytos Prienų krašto dujininkams ir energetikams.

Informuojame Jus, kad artimiausiu metu mes ketiname pradėti savo butų – statinių paprastąjį remontą.

Minėtame “Reglamente” IV skyriuje “Statinio statybos rūšys”, šis veiksmas 7.3.2. straipsnyje įvardintas, kaip: “statinio paprastasis remontas”. “Reglamento” VIII skyriuje vienareikšmiškai apibrėžtas statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose (…), tarp jų “statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas”. Įsidėmėtina, kad pagal “Reglamento” STR. 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedą, kuriame išvardinti atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui, mano konkrečiu atveju, jokie rašytiniai pritarimai paprastojo remonto projektui neprivalomi. Todėl Prienų monopolininkų teigimas, kad tai yra „rekonstrukcija“ tėra paprasčiausia demagogija ir Lietuvos įstatymų ignoravimas. Abu monopolininkai neturėtų politikuoti, o užsiimti ūkine veikla, nes pastaroji dar turi daug neišsemtų galimybių tobulėti. Turiu omenyje, ne jų slaptuosius susitarimus, kuriuos įžūliai ne pirmą kartą paskelbė p. A. Bautronis: „Projektų nederinsim!”. Žinoma, dujininkai irgi kerštauja, nes ardomas ir jų monopolis. Tai juk ta pati iš sovietmečio likusi energetikų mafija desperatiškai bandanti išgyventi ir lygioje vietoje sukurianti piktybinio delsimo ir projekto derinimo sabotažo situaciją, dangstydamasi tariamai teisiniais argumentais, o iš tikrųjų apgailėtina ir ciniška demagogija. Nes kuo daugiau atsijungusių nuo tos reliktinės sovietinės centrinio šildymo sistemos, tuo mažiau pajamų. Baisu monopolinikams – kai iš jų tuntais bėga vartotojai, iš ko reikės gyventi? Kaip atsisakyti nesenkančiais šaltiniais trykštančių viršpelnių? Antai, neaudituotais duomenimis, „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 2010 m. pelnas prieš apmokestinimą sudarė 88,95 mln. litų. Pajamos per 9 šių metų mėnesius siekė 1,3 mljrd. litų. Grynasis pelnas – 75,7 mln. litų. Šiais metais įmonė uždirbo 2 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. („DIENA,LT“,2010-11-30 d.). “Lietuvos dujų” grynasis pelnas išaugo 42 %. Tuo tarpu 57 % Lietuvos gyventojų teigia, kad jų finansinė padėtis per metus pablogėjo. (“ATN.LT,2010-11-30 d.). Kitais metais socialinei paramai ketinama skirti dvigubai daugiau lėšų, nei biudžete buvo skirta šiemet, nes skurdo rizikos grupė auga kaip ant mielių. Žmonės, ko tylite? Stalino laikai ? Už kieno pinigus šildomi Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros pastatai ir privilegijuotos Turniškės? Už mūsų. Todėl atėjo laikas susikibti rankomis aplink Prienus ir visą Lietuvą, kiek dar gali tyčiotis ir žeminti žmones, juos skurdinti ir versti bėgti iš Lietuvos konservatorių ir brazauskinių tandemas? Tikimės, kad į savivaldybių rinkimus ateisime visi. Mūsų daug ir mes laimėsime. Jeigu neateisite balsuoti Kubilius su visa brazauskinių gvardija liks valdžioje ir vėl tyčiosis iš mūsų visų. Šiuose rinkimuose padarykime galą Lietuvos fenomenui – neišrinkime išparceliavusių Lietuvą tariamai „tradicinių“ partijų. Tai už ką balsuoti? Jeigu tai, ką mes pasakėme šiame straipsnyje jums priimtina, tada jūsų pasirinkimas – Socialdemokratų sąjunga. Mes žinome klausimų sprendimų būdus. Kartais jie bus vokiški, o kartais rusiški. Baisu ir netikėta? Vokietijoje kai kurie daugiabučiai irgi renovuojami. Realiai. Leidimai išduodami operatyviai, jeigu kartu su sienų šiltinimu keičiama ir namo šildymo sistema. Ant namo stogo įrengiami saulės kolektoriai, naudojami karštam vandeniui gaminti. Rusijoje seni daugiabučiai griaunami ištisais kvartalais ir statomi nauji modernūs namai. Realiai. O ką šiandien mes turime Lietuvoje? Ogi mūsų aprašytą subyrėjusios sovietinės valstybės reliktą – monopolininkų diktatūrą, kurie džiaugsmingai praryja visas kompesavimo už šildymą lėšas, o tai jau peržengė 100 mln. ribą per metus. Koks skirtumas monopolininkui, kas ir iš kokių šaltinių moka? Svarbiausiai, kad moka ir leidžia sėkmingai augti jų viršpelniams.

Esant tokiai teisinei padėčiai, p. V. Povilėną ir p. A. Bautronį prašytume skubiai išduoti ir suderinti Projektavimo sąlygas, atjungiant buto šildymo ir karšto vandens sistemų įrengimus nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir naujai įrengiant autonominį dujinį buto šildymo katilą.

Prašytume visus tuos, į kuriuos kreipiamės, rasti būdą įtikinti „Prienų energijos“ direktorių p. V. Povilėną ir AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Prienuose vadovaujantyjį įrenginių eksploatavimo meistrą p. A. Bautronį laikytis LR įstatymų, bei leisti skubiai suderinti Projektavimo sąlygas ir atsijungti nuo centralizuotų šilumos tinklų, o UAB „Prienų energija“ piktavališkai netrukdyti to daryti, nes tai mums garantuos teisę pasirinkti kitą šilumnešį ir energijos rūšį, bei užtikrinti optimalų šildymo ir karšto vandens prietaisų funkcionavimą mūsų namuose, atitinkantį Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus.

Prienai, 2010 m. gruodžio 1 d.

E.Visockas. Nutraukus sutartį su UAB “Miesto energija” Ukmergėje 25% mažesnės šilumos kainos

Prienuose susibūrė aktyvių gyventojų grupė, kurie nusprendė būti principingi sprendžiant jiems svarbius klausimus. Grupės pirmininku išrinktas LSDS Prienų skyriaus vadovas Egidijus Visockas.

Liepos 22 dieną buvo surengtas piketas dėl savivaldybės tarybos priimto sprendimo, kuris nustato vietinės rinkliavos nuostatas. Surinkta 500 gyventojų parašų, kurie kartu su kreipimosi tekstu įteikti savivaldybės merui, tarybos nariams ir žiniasklaidos atstovams.

LSDS Prienų skyriaus informacija

Roma Sinkevičiūtė, “Naujasis Gėlupis”
2010-05-21
Europos dieną Prienuose paminėjo vienetai

Gegužės mėnesį Lietuvoje švenčiama jau tradicine tapusi Europos dienos šventė, kartu pažymint ir šeštąsias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metines. Šia proga dvidešimt šešiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vyko įvairūs šventiniai renginiai, skirti skatinti visuomenę labiau domėtis ES ir stiprinti Lietuvos žmonių europietišką tapatumą. Deja, Prienuose Europos diena švenčiama nebuvo. Tiesa, jos išvakarėse, gegužės 6 d. Asociacija „Europos Judėjimas Lietuvoje“ ir neseniai įsikūręs Lietuvos socialdemokratų sąjungos Prienų skyrius, vadovaujamas Egidijaus Visocko, pakvietė moksleivius į atvirą istorijos pamoką.

Istorijos pamoką „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje pravedė LR Seimo narys, diplomatas, Asociacijos „Europos Judėjimas Lietuvoje” lektorius dr. Egidijus Vareikis ir Asociacijos Kauno skyriaus vadovas, buvęs Prienų 3-čios vidurinės (dabar – „Ąžuolo“ pagrindinės) mokyklos mokinys Giedrius Kalninis.

Lygiai prieš dvidešimt metų, kai buvę abiturientai žinojo priklausą kitokiai – Tarybų Sąjungai, jie, pasak G. Kalninio, turėjo progą pajusti, ką reiškia būti anoje narystėje. Jis su pasididžiavimu pareiškė, kad „Ąžuolo“ mokykloje buvo vienas iš Persitvarkymo Sąjūdžio židinių, kurio aukurą statė kitokios Lietuvos ir Laisvės siekiančiųjų vedlys, gerbiamas mokytojas ir mokyklos direktorius Stanislovas Teišerskis. „Šioje mokykloje mes gavome brandos atestatus ir pirmąją patriotizmo bei tautinio sąmoningumo pamoką. Šiandien jūs galite įvertinti kitokią narystę sąjungoje. Kas yra ES? Kodėl Lietuva jai priklauso? Ar tai yra gerai, ar blogai? Dažnai apie tai nesusimąstome arba neturime laiko pagalvoti. Asociacijos „Europos Judėjimas Lietuvoje“ tikslas yra pateikti ES koncepciją, pirminę sampratą gyvu žodžiu, betarpiškai ir nenaudojant politologinių terminų. Mūsų tikslas – būti ne stebėtojais, bet aktyviais, kūrybingais šio proceso dalyviais. Daug kas yra jaunimo rankose, tik reikia apie tai sužinoti ir tuo patikėti“, – kalbėjo G. Kalninis.

Asociacijos narys pakvietė mokinius pasižiūrėti Europos Komisijos parengtą filmą „Pačios keisčiausios sąjungos istorija”, perteikiantį visą ES istoriją, jos kūrybinį procesą – nuo idėjos užuomazgų Didžiosios Britanijos premjero V. Čerčilio (Winston Churchill) kalboje akademiniam jaunimui 1946 m. Ciuriche, pirmųjų žingsnių ir pirmųjų gairių sukūrimo vieno iš ES „architektų“, visą savo gyvenimą paskyrusio Europos integracijos idėjai, Prancūzijos užsienio reikalų ministro Žano Monė (Jean Monnet) kabinete, iki dabartinės stiprios ir pasitikinčios ES.

Beveik valandą buvo rodoma istoriniais faktais ir dokumentais pagrįsta filmuota medžiaga. Įdomu ir naudinga buvo išgirsti išsamų pasakojimą, paremtą faktais, liudijančiais ES įkūrimo būtinybę ir Lietuvos istorinio kelio pasirinkimą, išgirsti jos įstojimo į ES vertinimus ekspertų akimis.

Tolerancijos ir pagarbos jaunimui pavyzdys

Pasibaigus filmui, su pačiais kantriausiais salėje likusiais mokiniais bendravo ir į klausimus atsakinėjo Seimo narys, ES ekspertas E. Vareikis. Seimo narys prisipažino, kad jis buvo Europos integracijos entuziastas, tačiau ir jam, kaip ir daliai Lietuvos žmonių, ne viskas ES patinka. Europai, jo manymu, labiausiai trūksta širdies, ne visi ten gali jaustis komfortabiliai. Kita vertus, tai Sąjunga, mokanti gerai organizuoti ekonomiką, turinti pinigų. Trečdalis Lietuvos biudžeto, pasak lektoriaus, yra ES pinigai.

– Šiandien, istoriškai žvelgiant, Lietuva yra tokia, kokia nebuvo niekados – tai unikalus momentas, apie kurį ateityje rašys istorijos vadovėliai. Dar niekada vienu metu Lietuva nėra buvusi taip toli Vakaruose ir taip arti prie jūros. Jaunimo uždavinys – pagalvoti, ar tai yra didelė problema, ar didelė galimybė Lietuvai… – filosofiškai užsiminė svečias.

Jo filosofinių pasvarstymų galima rasti ir knygose. Pasirodo, ES ekspertas, Seimo narys nėra tas seimūnas, kurį visada galima matyti posėdžių salėje. Jis – diplomatas, daug keliaujantis po pasaulį, romantikas, mėgstantis lyriką ir kūrybą.

Susitikimo metu E. Vareikis pasiūlė besidomintiems istorija paskaityti keletą jo parašytų knygų. „Dinozaurėjanti Europa“ pasakoja apie tai, kas nutinka visų integracijų metu. Autorius klausia: „Kodėl nei viena imperija, sąjunga neišgyvena ilgai?“ Pasak E. Vareikio, kiekviena civilizacija auga, plečiasi, ir kažkas nutinka – ją nukariauja laukiniai… Ir ši Sąjunga, teigia lektorius, negyvuos amžinai. Apie tai, kas jai gali nutikti, galima sužinoti perskaičius knygą.

„Globalusis futbolas“ – knyga apie civilizacijų santykius. Gali kilti klausimas: „Kodėl futbolas?“ Futbolas, pasak lektoriaus, stabas, kuriam lenkiasi pasaulis. Futbolas neturi rasių ir kastų, tikėjimų ir priešybių, jam nesvarbu – didelė šalis ar maža. Ar tu esi musulmonas, ar katalikas, o gal žydas – futbole visi sutinka su visom taisyklėm ir sąlygom. Tačiau realiame, žmonių pasaulyje taip nėra. „Globalusis futbolas“ – knyga apie tai, kuo mes, žmonės, skiriamės, kad taip nesutariame?.. Kur tie nesutarimai? Ar jie prote, ar širdy?.. Diplomuotas biochemikas mėgina knygoje svarstyti, kodėl būtent baltieji užkariavo pasaulį, o ne kiniečiai, nors buvo laikas, kai kiniečių technologijos buvo aukščiau už baltųjų. E. Vareikis sako: „Jie matė kitaip“. Ką ir kodėl kitaip? Atsakymai slypi knygos puslapiuose.

Gyvoje istorijos pamokoje galima buvo pamatyti, išgirsti ir sužinoti daug naujo bei dar negirdėto. Diskutuoti su svečiais laisvai ir nevaržomai. Klausti ir gauti visus atsakymus. Ir nors klausiančiųjų buvo nedaug, visų nuostabai, diplomatas, biochemikas, gamtos mokslų daktaras, lektorius Egidijus Vareikis neparodė jokio sutrikimo ar nepasitenkinimo. Net ir keletui klausytojų buvo skirtas toks pats dėmesys, kaip ir didžiulei auditorijai.

Renginio metu (Romos Sinkevičiūtės nuotraukos):

Nuotraukoje: Egidijus Visockas, Egidijus Vareikis, Giedrius Kalninis