į pagrindinį Rašykite mums
 
 
KAS YRA LSDS?
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
SKYRIAI INFORMUOJA
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
KONTAKTAI
VADOVAI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
FACEBOOK
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
2012 M. SEIMO RINKIMAI
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2008 M. SEIMO RINKIMAI
SUSIVIENIJIMAS “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”
 
  MŪSŲ BIČIULIAI
 

2007-04-04

Po 2007-03-14 publikuoto Socialdemokratų sąjungos pirmininko pareiškimo „Dėl galimo LSDS ir LSDP bendradarbiavimo“ mūsų bičiulis Kasparas Dikšaitis atsiuntė savo 2001 m. išsakytą poziciją dėl LSDP-LDDP jungimosi. Šiandien ją pristatome svetainės skaitytojų dėmesiui.

Kasparas Dikšaitis

V I E Š A S   L A I Š K A S

2001.01.23 
Tenerifė, Ispanija

LSDP Pirmininkui Vyteniui Andriukaičiui
LSDP Garbės Pirmininkui Aloyzui Sakalui
LSDP Tarybai
V i l n i u j e

Gerbiamieji,

konstatuodami,
kad Vyteniui Andriukaičiui esant LSDP pirmininku,
LSDP suskilo – pasitraukė frakcija Socialdemokratija 2000, pasiskelbdama kaip  savistovi partija,
praėjusių Seimo rinkimų rinkiminei kampanijai buvo priimta nemaža pinigų suma iš rusų kontroliuojamos firmos,
su buvusių komunistų partija (LDDP) sudaryta rinkiminė koalicija nepasiekė numatyto tikslo,
jau taip toli nueita, kad tos koalicijos narių sąraše susilaikyta nurodyti, kurie kandidatai yra tradicinės LSDP nariai, pasislepiant po kitu vardu, matomai nusileidžiant ir pataikaujant  koaliciniam partneriui – LDDP, buvusių komunistų partijai, 

mes pareiškiame savo   

a p s i v y l i m ą   i r  p r o t e s t ą

dėl tokios LSDP pirmininko ir jam pritariančių partijos Tarybos narių politikos, pakenkusios senam garbingam LSDP vardui ir partijos politiniams interesams.

Mes taip pat jokiu būdu nepritariame ruošiamam LSDP ir LDDP susijungimui.

Lietuvos socialdemokratų partija turi ilgą ir garbingą istoriją, prasidėjusią su jos įsteigimu 1896 metais. Partijos steigėjai buvo Alfonsas Moravskis ir Andrius Domaševičius.

Visiems dar gerai žinoma, kaip LKP, kurios pasekėja yra LDDP, “pasitarnavo” lietuvių tautai. “Komunistai laikė socialdemokratus didžiausiais savo priešais.Todėl bolševikams okupavus Lietuvą, socialdemokratai buvo labiausiai persekiojami ir terorizuojami. Daug lietuvių socialdemokratų paliko savo kaulus Sibiro tundroje ir nedaugelis grįžo palaužta sveikata ir mirė Lietuvoje”,- rašo Juozas Vilčinskas savo knygoje “Lietuvos socialdemokratija”. Prisiminkime tik kai kuriuos į Sibirą ištremtus ir kalintus socialdemokratus, kaip antai, buvusį Seimo narį Joną Merkelį, buv. Seimo atstovę Liūdą Vienožinskaitę-Purėnienę, Oną Kairienę ir brolį, poetę Oną Lukauskaitę, prof. Antaną Žvironą, Mečių Markauską, Jurgį Bylą, poetą Kazį Jakūbėną ir eilę kitų. Jų likimas išreiškia neabejotiną jų nuomonę apie LSDP ir LDDP numatomą susijungimą.

Nei LKP ir nei jos pasekėja LDDP iki šiol neatsiprašė lietuvių tautos už jai padarytas skaudžias skriaudas. Praeities našta ją slegia. Be to, nežiūrint partijos vardo ir programos pakeitimo, dauguma LDDP narių dar neatsikratė komunistinio galvojimo ir mentaliteto.

Susijungimas socialdemokratams nei reikalingas, nei būtinas ir nei naudingas – jis pakenktų Lietuvos socialdemokratų partijai ir būtų juodas lapas jos istorijoje su atitinkamomis pasekmėmis. Naudingas susijungimas būtų vien tik nykstančiai LDDP – ji per tai gautų neužsitarnautai garbingą LSDP vardą ir jį panaudotų saviems tikslams siekti.

Kam nepatinka LSDP, tegul  ją apleidžia ir stoja į LDDP, bet nestumia visos LSDP į buvusių komunistų glėbį.  Bent vadai turėtų jausti atsakomybę prieš garbingą LSDP istoriją.

LSDP tikslas turi būti vėl susivienyti su Socialdemokratija 2000, bet ne susijungti su LDDP. Nieškokite netikrų draugų !

Nedarykite istorinės klaidos, nesujunkite  LSDP su LDDP. Asmeniškos Vytenio Andriukaičio politinės ambicijos neturi stovėti aukščiau partijos interesų. Sveikam protui nesuprantama, kaip Vytenis Andriukaitis, gimęs Sibire kaipo tremtinių sūnus, būtinai geidžia LSDP sujungti su buvusių komunistų partija. Kieno naudai dirba Vytenis Andriukaitis?

Jei vis dėlto susijungtų abi partijos, tai nelaikykite manęs, Kasparo Dikšaičio, nuo susijungimo dienos daugiau LSDP garbės nariu.

Šio laiško autoriai, esant Lietuvai dar sovietų okupuotai, atstovavo LSDP UD Socialistų internacionaluose Romoje, Paryžiuje ir Stokholme.

Kasparas Dikšaitis
buv. VLIKo ir LSDP UD
atstovas prie Europos parlamento

Irena Dikšaitienė
buv. LSDP UD narė

PS. Šį viešą laišką gauna dar Prezidentūra, Lietuvos rytas, Valstiečių laikraštis, Respublika ir  kai kurie kiti laikraščiai, Socialdemokratija 2000 ir dalis Seimo narių.


2007-03-30

Socialdemokratų sąjunga palaiko ryšius su bičiuliais gyvenančiais užsienyje. Šiandien norime pristatyti šiuo metu Ispanijoje gyvenantį LSDS garbės narį, Lietuvos socialdemokratų partijos Delegatūros užsienyje nuo 1972 m. narį savo veikla daug prisidėjusį prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kasparą Dikšaitį ir jo žmoną Ireną.


Irena ir Kasparas Dikšaičiai

Kasparas Dikšaitis gimė 1932 m. sausio 3 d. Lietuvoje, Gudelių km., Jurbarko valsčiuje, ūkininko šeimoje.

Nuo 1946 m. lankė Vokietijoje lietuvių gimnazijas Lubecke, Neustadte prie Baltijos jūros, Vasario 16 gimnaziją Diepholze ir Hutenfelde, kurią 1954 m. baigė. Po to studijavo ekonomiką ir teisę bei sociologiją kaip privalomas šalutines disciplinas Bonos universitete. Studijų metu 1956-1958 metais vasarą lankė Free Europe University in Exile koledžo Strasbūre (Collиge de l’ Europe Libre) politinius seminarus.

Būdamas gimnazistu, 1951-1952 ir dalinai 1953 m. redagavo lietuvių evangelikų jaunimo mėnraštį „Jaunimo ratelis“, kuris buvo platinamas Vakaruose gyvenančių lietuvių evangelikų tarpe. Būdamas skautu, buvo lietuvių skautų reprezentacinių vienetų narys, kurie atstovavo Lietuvos skautų sąjungą 1951 m. džiamborėje, Bad Ischl (Austrijoje), skautų vyčių tarptautiniuose sąskrydžiuose (Rovermoot) 1953 m. Kanderstege (Šveicarijoje) ir 1957 m. Sutton Coldfield (Anglijoje). Priklausė studentų skautų korporacijai „Vytis“.

Aktyviai veikė Vokietijos lietuvių bendruomenėje, buvo išrinktas į jos Tarybą, prisidėjo prie Vokietijos Lietuvių socialdemokratų draugijos (VLSDD) steigimo (1968.07.14) ir veiklos. 1972 metais įstojo į Lietuvos Socialdemokratų partiją, Užsienio delegatūrą (LSDP UD).

Nuo 1988 spalio mėn. Kasparas Dikšaitis buvo LSDP UD, o nuo 1990 spalio mėn. ir atsikūrusios LSDP atstovas prie Europos Parlamento Strasbūre.

Nuo 1989.01.01. iki 1991.09.09. buvo aktyvus VLIK‘o atstovas (per Baltic World Council – Pasaulinę pabaltiečių santalką) prie Europos Parlamento Strasbūre. Ši veikla apėmė ir Europos Tarybą. K. Dikšaitis turėjo nemažai darbo: reikėjo įvairių pažiūrų parlamentarus palankiai nuteikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės klausimu, inicijuoti palankių rezoliucijų pasiūlymą ir priėmimą, žodžiu ir raštu informuoti parlamentarus apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, skatinti asmeniškai aplankyti Lietuvą, padedant organizuoti tokius apsilankymus. Reikėjo palaikyti ir kontaktus su politikos veikėjais dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Toli gražu ne visi parlamentarai buvo palankiai nusistatę Lietuvos nepriklausomybės atžvilgiu. (Vieno vokiečių socialdemokrato Europos parlamentaro, dr. Hans-Joachim Seeler iš Hamburgo, žodžiai: „Galbūt po šimto metų galėtų Lietuva tapti nepriklausoma“).

Tuometinė atsikūrusi LSDP ir AT Prezidiumas palankiai įvertino K. Dikšaičio darbą. (žr. žemiau esančius raštus).

Nuo 1988 iki 2004 metų K. Dikšaitis buvo Evangelijos radijo (Wetzlar, Vokietijoje) lietuviškųjų laidų atsakingasis redaktorius.

1976 m. vedė Ireną, buv. Benderytę, gimusią Kaune, augusią Dzūkijoje. Žmona vertėja. Moka lenkų, ispanų, anglų, vokiečių ir dalinai rusų kalbas. Nuo 1952 iki 1959 metų  ji dirbo Vokietijoje vienoje  DP lietuvių stovyklos administracijoje. Po to dirbo Osnabrucko miesto savivaldybėje. Be to buvo teismo prisaikdinta vertėja penkioms kalboms. Nuo 1988 iki 2004 metų Irena Dikšaitienė buvo Evangelijos radijo (Wetzlar, Vokietijoje) lietuviškųjų laidų redaktorė.

Iš savo asmeninio archyvo K.Dikšaitis atsiuntė keletą raštų bei nuotraukų, liudijančių jo veiklą.

Nuotraukos iš Socialistų Internacionalo tarybos suvažiavimo Paryžiuje 1988 m. gruodžio 6-7d.:


Kasparas ir Irena Dikšaičiai atstovavo LSDP UD (antroje eilėje, viduryje).

K.Dikšaitis paaiškina: „Centro ir Rytų Europos socialdemokratai priverstinėje emigracijoje Vakaruose buvo susibūrę į SUCEE (Socialist Union of Central-Eastern Europe).SUCEE nariai, tarp jų ir LSDP UD (užsienio delegatūra) galėjo dalyvauti Socialistų Internacionaluose, bet be teisės kalbėti. 1988 metais Paryžiuje pirmą kartą buvo suteikta vienam SUCEE atstovui (estų delegacijos nariui) teisė kalbėti. Sužinojome, kad estų delegato pozicija netinka lietuviams. Kreipiausi į tuometinį generalinį sekretorių, suomį Pentti Vaananen su prašymu duoti mums bent kelias minutes laiko išdėstyti suvažiavimui mūsų poziciją dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nors laikas kalboms jau buvo išdalintas, bet vis dėlto pavyko gauti bent penkias minutes. Greit suformulavome pareiškimą, kurį perskaitė mūsų delegacijos narė Irena Dikšaitienė.“


Kalba LSDP UD delegacijos narė Irena Dikšaitienė

LSDP UD delegacijos pareiškimas Socialistų intenacionalo tarybos suvažiavime, įvykusiame Paryžiuje, 1988.12.6-7. (Vertimas iš anglų kalbos)

„Mielas Pirmininke, mieli Draugai,
norėčiau keliais sakiniais Jus painformuoti apie lietuvių socialdemokratų poziciją.
Mes ir toliau reikalaujame slaptojo Ribbentropo-Molotovo pakto pasėkmių panaikinimo. Tai reiškia, kad turi būti pilnai atstatyta Lietuvos  nepriklausomybė ir demokratinė santvarka. Toks yra lietuvių tautos daugumos noras.
Šiuometiniai įvykiai Lietuvoje yra tik vienas iš žingsnių į visišką nepriklausomybę.
Prašome visų socialdemokrartinių partijų mus paremti, siekiant šio tikslo.
Labai ačiū už Jūsų dėmėsį.“

Irena ir Kasparas Dikšaičiai, kaip LSDP UD delegatai dar dalyvavo Socialistų Internacionalo tarybos suvažiavime Romoje 1987 m. balandžio 8-9 dienomis ir Socialistų Internacionalo XVIII Kongrese Stocholme 1989 m. birželio 20-22 dienomis. Tą kartą delegacijai dar priklausė a.a Juozas Vilčinskas (Londonas) ir Vytautas Bylaitis (Bona)

Mes labai vertiname K.Dikšaičio nuomonę ir patarimus, paremtus politine patirtimi ir išmintimi, žvelgiant iš šono į šiandienines Lietuvos aktualijas bei LSDS veiklą.

Štai keletas citatų iš K.Dikšaičio paskutiniųjų laiškų:

„Sveikinu su sėkme savivaldybių tarybų rinkimuose. Manau, kad pradžiai rezultatas neblogas, kas paskatina toliau darbuotis, ką Jūs ir nuolat darote. Nenuostabu tad, kad į LSDS vis daugiau atkreipiamas dėmesys. Siunčiame Jums ir visiems bičiuliams širdingus sveikinimus. Būkite tvirti. Mes abu esame pilnai LSDS pusėje.“

„Džiaugiuosi, kad internete paskelbėte bendradarbiavimo (su LSDP-red.) sąlygas. Jūs visi atsiskyrėte nuo LSDP, kadangi nepritarėte susijungimui (su LDDP-red.). Tad reikalavimas, kad abi partijos vėl atsiskirtų visai konsekventiškas. Be to laikas nuo laiko pravartu jiems (LSDP-red.) priminti, kad buvę komunistai vis dar neatsiprašė lietuvių tautos už jai padarytas skriaudas ir kad jau aukščiausias laikas tai padaryti.“

 
   
  Į viršų  
     
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt